085 2007497
info@alerton.nl
Bredaseweg 108A
4902 NS Oosterhout

QHSE Services

Home / Diensten / QHSE Services

Quality, Health, Safety and Environment

QHSE staat voor Quality, Health, Safety and Environment, oftewel kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu (voorheen bekend als KAM). Het omvat de eisen in de wetgevingen die aan arbeidsomstandigheden, kwaliteit en milieu worden gesteld. Samen dragen ze bij aan een veilige en gezonde werkvloer, een groter milieubewustzijn en een fijne werksfeer.

Wilt u binnen uw bedrijf ook in aanmerkingen komen voor de certificeringen ISO9001, VCA en Safety Culture Ladder (veiligheidsladder)? AlertOn ondersteunt u hierin.

Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is binnen de Arbo-wet verplicht en helpt risico’s in een bedrijf te kennen en herkennen. AlertOn ondersteunt bij het inventariseren, beoordelen en kwantificeren van deze risico’s en adviseert in het beperken hiervan. We stellen naar aanleiding van de inventarisering een plan van aanpak en een tijdspad op, begeleiden in het uitvoeren daarvan en houden na afloop een eindevaluatie.

Meer lezen over de RI&E

ISO9001

AlertOn helpt u met een soepel en vlot certificeringsproces voor het behalen van de ISO9001 kwaliteitsnorm. Deze wereldwijd erkende kwaliteitsnorm laat zien dat producten en diensten van een bepaalde kwaliteit zijn, en dat deze kwaliteit voortdurend gemonitord wordt. Het is een maatstaf voor betrouwbaarheid en transparantie.

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Wie dit certificaat heeft toont aan dat hij als bedrijf of onderneming aandacht heeft voor veilig werken. Medewerkers zijn zich bewust van de risico’s van hun werk, weten hoe zij voorzorgsmaatregelen moeten nemen en hoe ze moeten handelen in het geval van een calamiteit. Ze houden de werkvloer en elkaar in het oog en spreken een ander aan in het geval van een gevaarlijke situatie.

Safety Culture Ladder (veiligheidsladder)

De Safety Culture Ladder (veiligheidsladder) is een beoordelingsmethode om veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen binnen een bedrijf of organisatie te meten. De nadruk ligt hierbij op de veiligheidscultuur en het gedrag. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn in het bedrijf, des te hoger de toegekende laddertrede.

OVK/MVK/HVK

Op het gebied van specifieke bedrijfskundige zaken en Arbo is inhoudelijke kennis vaak beperkt aanwezig in een (project)organisatie. Daarom roepen veel bedrijven de hulp in van externe deskundigen. AlertOn levert deze deskundigen.
Op deze manier kan de noodzakelijke kennis en kunde ingezet worden op juist die momenten dat het nodig is. Deze methode is effectief en kostenbesparend, omdat er gericht voor een vooraf bepaalde en afgebakende periode een beroep op externe expertise wordt gedaan.

Ondersteuning

AlertOn ontvangt regelmatig de vraag of wij deze expertise kunnen leveren voor diverse projecten.
Uiteraard kunnen wij dat.

Dat is echter wat te kort door de bocht. Succes van een project staat of valt immers met een juiste match en de beschikbaarheid op de door de klant gewenste tijden en gedurende de gehele periode. Dat geldt voornamelijk voor de tijdstippen waarop risicovolle werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Deze moeten proactief voorbereid zijn en actief worden beoordeeld tijdens de uitvoering. Risk based inzet dus.

Daarom starten wij dergelijke trajecten met een uitgebreide inventarisatie van de volgende zaken:

 • Aard van de werkzaamheden
 • Gewenste periode
 • Gewenst niveau van de uitvoerende(n)
 • Voorzieningen voor eventuele achtervang en / of vervanging bij ziekte
 • Eventuele aanvullende expertise voor bepaalde werkzaamheden of projectfases (risk based)

OVK / BVK

AlertOn levert een Operationeel of Basis Veiligheidskundige (OVK of BVK), die de vertaalslag van de veiligheid- en milieuregels maakt naar de werkvloer. In de praktijk fungeert de OVK / BVK als preventiemedewerker en ondersteunt hij de organisatie bij risicoherkenning- en beheersing en praktische adviezen op het gebied van veiligheid. Daarbij werkt hij of zij ook mee aan de RI&E.

MVK

De Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) ondersteunt bedrijven en organisaties bij minder complexe vraagstukken op het gebied van VGM (veiligheid, gezondheid en milieu). Iemand intern opleiden is hier voor niet nodig, u kan een externe MVK (Middelbaar Veiligheidskundige) inschakelen. Deze kan onder andere helpen bij het opstellen van procedures en (toolbox) instructies, met maken van veiligheidsplannen en geven van advies of het uitvoeren van een PAGO / PMO. De ondersteuning wordt vaak gecombineerd met het houden van interne audits, een jaarlijkse check-up van het managementsysteem en de risico inventarisatie en -evaluatie.

HVK

Een Hoger Veiligheidskundige (HVK) analyseert, adviseert en schrijft beleid om veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf te perfectioneren. Hij zorgt er voor dat Arbozorg in een bedrijf of organisatie wordt geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen. Een HVK geeft naast advies en rapporten ook trainingen aan managers en medewerkers om veiligheids- en gezondheidsbewustzijn te optimaliseren.

Daarnaast kan een HVK ook RI&E’s toetsen als hij of zij gecertificeerd is. AlertOn werkt nauw samen met een gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige.

Samen op weg naar veiligheid

Elke werkgever heeft een zorgplicht in het kader van arbeidsomstandigheden. Dit is vastgelegd in onze wet- en regelgeving. Kort samengevat staat hierin dat de werkgever verplicht is om een zo goed mogelijk Arbobeleid te voeren. Het uitgangspunt is dat de werkgever het werk zodanig moet organiseren dat dit geen gevaar kan opleveren voor de werknemers en / of derden.

Opdrachtgevers hebben hierin eveneens een belangrijke rol. De zorgplicht van opdrachtgevers voor inhuur van bijvoorbeeld ZZP’ers is gelijk aan de zorgplicht die men voor eigen medewerkers heeft. Dus ook een opdrachtgever dient te controleren of ZZP’ers zich houden aan de arbeidstijdenwet, werken met goede materialen en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen.

Zowel werkgever als opdrachtgever dienen te beschikken over voldoende kennis en capaciteit om dit aantoonbaar in te vullen. Vaak is deze echter niet voorhanden binnen een bedrijf of organisatie. In dat geval roepen zij de ondersteuning in van een externe deskundige. Groot voordeel is het feit dat de deskundige alleen ingezet hoeft te worden op de momenten dat dit nodig is.

AlertOn levert externe deskundigen. Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden!

Arbo Inspecties

AlertOn komt in haar rol van adviseur, auditor en kerndeskundige voor het toetsen van de Risico Inventarisatie & –Evaluatie (RI&E) met enige regelmaat een aantal Arboknelpunten tegen:

 1. Machineveiligheid: Het is verbazingwekkend hoeveel gereedschappen en machines zijn voorzien van een geldige NEN 3140 keuringssticker en –rapport maar feitelijk niet gebruikt mogen worden omdat een noodknop ontbreekt en afscherming is weggehaald. Gemiddeld constateren wij voor € 18.000 aan direct beboetbare overtredingen op dit gebied.
 2. Bedrijfshulpverlening: Elke werkgever dient de Bedrijfshulpverlening (BHV) adequaat te organiseren. Dat houdt in dat er voldoende BHV’ers moeten zijn, die passend zijn opgeleid en geoefend en beschikken over de juiste uitrusting en persoonlijke beschermingsmiddelen. Vaak blijkt dat werkgevers denken dat één jaarlijks getrainde BHV’er op 25 medewerkers volstaat. Interne oefeningen gebaseerd op realistische scenario’s en de verplichte ontruimingsoefening worden ‘vergeten’.
 3. Actuele RI&E: Veel RI&E’s zijn ongemerkt niet meer actueel. Een veroudering van het personeelsbestand, aanpassingen zoals bouwkundige veranderingen, het in gebruik nemen van een nieuwe machines, enzovoorts zijn zaken die niet beheerst doorgevoerd worden. Ook is er veelal sprake van onvoldoende en / of ongestructureerde voorlichting en instructie.

Dit is vaak geen bewuste opzet. De oorzaak kan meestal gezocht worden in onbekendheid met regels. Om organisaties laagdrempelig en in de eigen beroepssituatie bekend te maken met deze aspecten ondersteunt AlertOn u hierbij door middel van een Arbo Inspectie.

Deze inspectie omvat de volgende elementen

Veiligheidsronde bij uw organisatie door een register veiligheidskundige (ongeveer twee uur) waarbij ook inventariserende geluids- en lichtmetingen worden uitgevoerd. Hierbij wordt onder meer gekeken naar:

 • machineveiligheid
 • gevaarlijke stoffen (opslag / gebruik)
 • intern transport
 • ergonomie
 • Inventarisatie van de status van de BHV-organisatie en de RI&E (op hoofdlijnen)
 • Mondelinge terugkoppeling
 • Schriftelijke rapportage ten behoeve van het management en de personeelsvertegenwoordiging /ondernemingsraad

Het rapport kunt u uiteraard gebruiken bij het actualiseren van uw RI&E en de opvolging van het plan van aanpak.

Met het oog op de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever is het aan te bevelen ook een veiligheid- en gezondheidsinspectie (V&G) op projecten uit te (laten) voeren.

De ervaren veiligheidskundigen van AlertOn kunnen u hierbij ondersteunen. Op basis van het V&G plan en de diverse deelplannen worden voor aanvang van een project de risicovolle momenten en werktijden bepaald. Op basis van deze inventarisatie wordt er een planning opgesteld. Hierbij wordt ook rekening gehouden met werkzaamheden ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden.
Dit resulteert in risk based inspecties.

Tijdens de veiligheidsinspectie kijken de veiligheidskundigen naar de volgende aspecten:

 • Indeling van bouwplaats ( afscherming derden / orde en netheid enzovoorts)
 • Gebruik PBM
 • Gebruik verantwoorde en veilige materialen en middelen
 • Elektriciteitsvoorziening

Tevens wordt hierbij gekeken naar houding, gedrag en veiligheidsbewustzijn van de betrokken mensen.
Elke inspectie resulteert in een rapport met positieve en negatieve aandachtspunten. Dit rapport wordt afgestemd met de (hoofd)uitvoerder die verantwoordelijk is voor het project, de opdrachtgever en onderaannemer(s).

De resultaten kunnen leiden tot aanbeveling tussentijds Taak Risico Analyses op te (laten) stellen, of in het herzien van een V&G faseplan. Ook kan er, indien gewenst, op basis van de inspectie input geleverd worden voor een toolbox veiligheidsinstructie.

Het is ook mogelijk dat de veiligheidskundige van AlertOn voorafgaande aan de volgende inspectie deze toolbox instructie verzorgd. Op deze manier is de opdrachtgever niet alleen op de hoogte maar kan deze zijn wettelijke verantwoordelijkheid helpen invullen!

Meer weten over wat AlertOn voor u kan betekenen?

Een telefoontje of mailtje is voldoende om een afspraak te maken voor een persoonlijke kennismaking of het beantwoorden van eventuele vragen.

Contact opnemen

AlertOn
Bredaseweg 108A
4902 NS Oosterhout
085 2007497 | info@alerton.nl

© 2020 AlertOn.nl | Alle rechten onder voorbehoud