085 2007497
info@alerton.nl
Bredaseweg 108A
4902 NS Oosterhout

Inleiding

Zowel werkgever als werknemer hebben beiden rechten en plichten wanneer we het hebben over arbeidsveiligheid en arbeidsomstandigheden. Dit is vastgelegd in de Arbowet. Met name artikel 3 is over de zorgplicht van de werkgever zeer duidelijk.

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt:

tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd organiseert de werkgever de arbeid zodanig dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer;

tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd worden de gevaren en risico's voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk in eerste aanleg bij de bron daarvan voorkomen of beperkt;

naar de mate waarin dergelijke gevaren en risico's niet bij de bron kunnen worden voorkomen of beperkt,
worden daartoe andere doeltreffende maatregelen getroffen waarbij maatregelen gericht op collectieve bescherming voorrang hebben boven maatregelen gericht op individuele bescherming; slechts indien redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat maatregelen worden getroffen die zijn gericht op individuele bescherming, worden doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen aan de werknemer ter beschikking gesteld; de inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud worden zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers aangepast;

monotone en tempo gebonden arbeid wordt, zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd, vermeden dan wel, indien dat niet mogelijk is, beperkt; doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties;

elke werknemer moet bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn eigen veiligheid of die van anderen, rekening houdend met zijn technische kennis en middelen, de nodige passende maatregelen kunnen nemen om de gevolgen van een dergelijk gevaar te voorkomen, waarbij artikel 29, eerste lid, derde zin, van overeenkomstige toepassing is.

De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

Ter uitvoering van het eerste lid draagt de werkgever zorg voor een goede verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de bij de werkgever werkzame personen, waarbij hij rekening houdt met de bekwaamheden van de werknemers.

De werkgever toetst het arbeidsomstandighedenbeleid regelmatig aan de ervaringen die daarmee zijn opgedaan en past de maatregelen aan zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring daartoe aanleiding geeft.

Kort samengevat staat hierin het volgende: De werkgever is verplicht een zo goed mogelijk Arbobeleid te voeren.

Het uitgangspunt is dat de werkgever het werk zodanig moet organiseren dat dit geen gevaar kan opleveren voor de werknemers, en indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is de Arbeidshygiënische strategie volgen. Aandachtspunten zijn hierbij:

 • Inrichting arbeidsplaatsen, werkmethoden, arbeidsmiddelen
 • Arbeidsinhoud in relatie tot persoonlijke eigenschappen
 • Welzijnsaspecten als werktempo, stuurmogelijkheden etc.
 • Beveiligingen en noodvoorzieningen (voor eigen werknemers en derden)

Het instrument om deze verplichtingen aantoonbaar in te vullen is de risico inventarisatie en –evaluatie en het bijbehorende plan van aanpak.

Elke werkgever, of er nu 2 part-timers of 1.000 full-timers werken dient te beschikken over een actuele RI&E. In artikel 5 van de Arbowet is dit vastgelegd. De werkgever moet schriftelijk vastleggen welke risico's de werknemers bij uitvoering van de werkzaamheden lopen. Aandachtspunten zijn hierbij :

1.Bijzondere groepen werknemers:

 • Jeugdigen
 • Zwangere werkneemsters
 • Thuiswerkers
 • Passanten [indien deze met werk(zaamheden) in aanraking kunnen komen]
 • Bezoekers
 • Inleenkrachten

2.Preventie / reductiemaatregelen gevat in een Plan van Aanpak

3.Rapportage voortgang PvA jaarlijks in een rapportage

De werkgever dient er voor te zorgen dat de RI&E te allen tijde actueel is. Dat betekent dat de RI&E bij wijzigingen in werkmethoden, personeelsopbouw of bij het in gebruik stellen van nieuwe machines de RI&E opnieuw moet worden bijgewerkt en beoordeeld op volledigheid.

Er wordt ons vaak gevraagd wie een RI&E op mag stellen. Het antwoord is heel eenvoudig: iedereen. Wel heeft de wetgever voorzien in een interne specialist die hierbij betrokken moet worden. Dit is de preventiemedewerker.

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben om maatregelen gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf mee uit te voeren. Dat kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet. Bij kleine bedrijven mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden.

De taken van de preventiemedewerker zijn per wet geregeld. De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

 • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
 • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren. In de RI&E moet worden aangeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid geregeld is.

Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken. Daarbij dient men ook zeker te zijn dat de risico’s goed zijn geïnventariseerd en de voorgestelde maatregelen effectief zijn.

Om zowel werkgevers als de preventiemedewerker te ondersteunen zijn er via de website www.rie.nl diverse goedgekeurde branchemodellen beschikbaar. Het voordeel van deze modellen is dat u niet zelf het wiel uit hoeft te vinden en dat u kunt profiteren van sectorbrede ervaringen en kennis. Wel moet u er zeker van zijn dat het model volledig dekkend is voor uw bedrijf!

Juist deze “dekkingsgraad” is bij onderzoek door de Inspectie SZW bij ongevallen een van de belangrijkste aandachtspunten. U zult dus moeten aantonen dat het door u gebruikte branche model recht doet aan al uw bedrijfsaspecten en –activiteiten. Tevens moet u kunnen aantonen dat uw RI&E en uw plan van aanpak actueel zijn.

Ook moet u kunnen aantonen dat degene die de RI&E heeft uitgevoerd (of ingevuld zoals sommige ondernemers dat noemen) beschikt over voldoende kennis en vaardigheden om:

 • De gevaren goed en volledig te inventariseren.
 • De risico’s te classificeren.
 • Beheersmaatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie te ontwikkelen en implementeren.
 • De effectiviteit van deze maatregelen te beoordelen.

Dit vraagt vaak om specialistische kennis op bijvoorbeeld het gebied van Ergonomie / werkplekinrichting en soms over apparatuur zoals geluidsmeters en verlichtingsmeters.

De RI&E dient aandacht te geven aan de volgende zaken:

Arbobeleid

 

Doelstellingenwerkgever

Samenhang met het algemeen ondernemingsbeleid

Verzuimbeleid Begeleiding zieke werknemers

 

Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden

 

Taken directie, leiding, werknemers

Verstrekte middelen (tijd, geld, hulpmiddelen)

Samenwerking en overleg

 

Ondernemingsraad, werkoverleg

Overleg deskundigen (Arbodienst)

Inzet van deskundigen

 

Deskundigen (Arbodienst)

Jaarplan en jaarverslag

Voorlichting en onderricht

 

Toezicht door leidinggevenden

Gedrag van werknemers

Werken volgens voorschriften

Gebruik PBM's

Risico's gebruik alcohol, drugs, medicijnen bij het werk

Algemene inrichting gebouwen, werkplekken, terreinen

 

Hygiëne, inrichtingseisen, noodvoorzieningen, onderhoud

Bedrijfshulpverlening

 

Opleiding, oefening, bedrijfsnoodplan

Fysische factoren

 

Schadelijk en hinderlijk geluid, trillingen

Verlichting, daglicht, uitzicht

Klimaat (Warmte, koude, extra belastende factoren)

Straling (Ioniserend en niet-ioniserend)

Werken onder overdruk

Gevaarlijke stoffen en biologische agentia

 

Inventarisatie en evaluatie van de blootstelling aan hinderlijke en/of gevaarlijke stoffen

Opslag, verpakking, etikettering

Voorkomen ongewenste gebeurtenissen

Gevaar voor bedwelming, verstikking, vergiftiging, brand of explosie (besloten ruimten)

Voorschriften werken met kankerverwekkende stoffen

Voorschriften voor het omgaan met vinylchloride-monomeer, benzeen, asbest, lood en loodwit

Voorschriften voor het omgaan met biologische agentia

Fysieke belasting

 

Het zoveel mogelijk voorkomen van fysieke belasting

Tillen, duwen, trekken van zware lasten al dan niet in lastige houdingen, langdurig staan, kort-cyclische arbeid

Beeldschermwerk

Werkplekinrichting

 

Staan en zitten

Werkhoogten

Bewegingsruimte

Arbeidsmiddelen

 

Riscicobeoordeling arbeidsmiddelen

Technische Constructie Dossiers (TCD)

Bedieningsorganen

Duidelijk zichtbaar, herkenbaar, buiten gevaarlijke zones, interferentie met andere bedieningsmechanismen, reacties

Inwerkingstelling

 

Stopzetting

Noodstopinrichting

Vallende, wegschietende voorwerpen, afschermingen

Vrijkomen gassen, dampen, stof, vloeistoffen

Stabiliteit arbeidsmiddel

Uiteenspatten delen van arbeidsmiddelen

Bewegende delen, afscherming

Verlichting

Hoge en lage temperaturen, afscherming

Alarmsignalen

Onderhoud van de arbeidsmiddelen

Veilige bereikbaarheid

Bij alle gebruiksomstandigheden

Bescherming van werknemers tegen brand, oververhitting dampontwikkeling etc.

Voorkomen aanraking met elektriciteit of andere aandrijfmechanismen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Veilig gebruik van de middelen

Verstoring PBM's onderling, werkzaamheden

Visuele informatie

 

Lees- en zichtbaarheid, drukwerk borden, beeldschermen, afleesinstrumenten, Signalering etc.

Functie-inhoud en werkdruk

 

Volledigheid van functie

Uitvoerend, kort-cyclisch, organiserend

Moeilijkheidsgraad werkzaamheden

Autonomie

Contactmogelijkheden

Informatievoorziening

Werktempo

Emotionele belasting

Voorkomen agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie

Werk- en rusttijden

 

Toegepaste werkroosters

Arbeidstijden en ploegendiensten

Pauzes

Extra aandacht voor

 

Gehandicapten

Jeugdige werknemers (< 18 jaar)

Ouderen

Zwangere werkneemsters

Onervaren werknemers

Personeel in afgesloten ruimten

Onderhoudspersoneel

Werknemers uit andere taalgebieden

Werkzaamheden op locatie

Diverse aspecten

Autorijden

Afhankelijk van certificerings- en / of aanvullende eisen op het gebied van explosieveiligheid of milieuvergunningen moet de inventarisatie en evaluatie uitgebreid worden met:

 • Functie risico’s (bijv. bij VCA)
 • Procesrisico’s (bijv. bij ATEX)
 • Omgevingsrisico’s (bijv. bij BRZO)

Zoals u heeft gelezen kunt u veel zelf doen wanneer we het hebben over de RI&E. Wel is het van belang dat u hierbij kunt aantonen niets over het hoofd te hebben gezien en dat u zorgt dat u te allen tijde actueel bent.

Om u hierbij te ondersteunen kan AlertOnu (een combinatie van) de volgende diensten aanbieden:

Coaching Preventiemedewerker
Tijdens het coachen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Preventietaken en de Arbowet
 2. De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het Plan van Aanpak (PvA)
 3. De invloed van medezeggenschap op preventietaken
 4. De plaats en positie van de preventiemedewerker in de organisatie
 5. Voorbeelden van het uitvoeren van Arbo-maatregelen

Interne workshop RI&E
In deze praktische workshop worden de deelnemers stap voor stap begeleid bij het maken van hun eigen RI&E.

Deze workshop wordt gegeven in drie dagdelen en wordt afgesloten met een bedrijfsbezoek door de Hoger Veiligheidskundige van AlertOn voor de toetsing.

Opstellen RI&E (incl. plan van aanpak)
Uiteraard kunt u er voor kiezen om de gehele RI&E door AlertOn uit te laten voeren. Wij hebben hierbij de volgende werkwijze:

 • Kennis maken met bedrijf en OR of personeelsvertegenwoordiging
 • Inventarisatie door middel van bedrijfsrondgang
 • Desk review inzake gekende beroeps- en branche specifieke risico’s
 • Beoordelen gevaren en toekennen prioriteiten
 • Opstellen plan van aanpak en advies beheersmaatregelen
 • Presentatie aan directie en OR / Personeelsvertegenwoordiging

Desgewenst kan er worden voorzien in een jaarlijks of halfjaarlijks actualisatiemoment waarbij er een korte bedrijfsrondgang wordt gemaakt en gerapporteerd. Indien nodig zal de veiligheidskundige van AlertOn vervolgens de RI&E actualiseren.

Beoordelen / toetsen RI&E
AlertOn kan ook een reeds opgestelde RI&E beoordelen / toetsen. Hierbij komt de gecertificeerde kerndeskundige altijd bij u ter plaatse om de aangeleverde materialen op volledigheid te beoordelen.

Voor opdrachtgevers die veel buiten de eigen vestiging werken wordt er ook voorzien in een representatief projectbezoek. Uiteraard worden daarbij ook beoordeeld of gekende risico’s (zoals bijvoorbeeld weergegeven in een Arbocatalogus) zijn onderkend. U ontvangt een beoordelings- / toetsingsverslag met een onderbouwing.

NB: Wij werken niet met desk reviews zonder bedrijfsbezoek of met afvinklijsten!

Als de RI&E is opgesteld komt de vraag of er moet worden getoetst. In het kader van het verminderen van de administratieve lastendruk voor ondernemers zijn organisaties met minder dan 25 medewerkers vrijgesteld van toetsing wanneer zij de RI&E met een dergelijk goedgekeurd branchemodel hebben uitgevoerd. Voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers geldt dat zij de RI&E en het plan van aanpak moeten laten toetsen. Een parttimer wordt gewoon meegeteld als 1 werknemer!

Toetsen kan worden uitgevoerd door een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerd kerndeskundige. Deze kerndeskundigen zijn een bedrijfsarts, een arbeidshygiënist, een A&O deskundige of een hoger veiligheidskundige. AlertOn heeft de kerndeskundigheid in eigen huis: een SKO-gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige.

Het uiteindelijke doel is dat deze kerndeskundigen met verstand van zaken beoordelen of er niets vergeten is en of alle gevaren wel in de goede risicocategorie zijn ingedeeld.

RI&E

Meer weten over wat AlertOn voor u kan betekenen?

Een telefoontje of mailtje is voldoende om een afspraak te maken voor een persoonlijke kennismaking of het beantwoorden van eventuele vragen.

Contact opnemen

AlertOn
Bredaseweg 108A
4902 NS Oosterhout
085 2007497 | info@alerton.nl

© 2020 AlertOn.nl | Alle rechten onder voorbehoud